Disclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden: de Alliantie Kinderarmoede besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van onze website. Het is mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Alliantie Kinderarmoede. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Publieksacademie Kinderarmoede: altijd dichtbij

In 2020-2021 trekt de Publieksacademie Kinderarmoede met een serie bijeenkomsten door het land of treffen we elkaar in speciale online edities. Doel is om kinderarmoede regionaal bespreekbaar te maken en er samen lokaal iets aan te doen. Zeg jij ook nee tegen kinderarmoede? Kom dan naar een bijeenkomst in jouw regio. Deelname is gratis.

Bekijk impressie Meer weten?

HomeDisclaimer