Kenniskring

Kenniskring 24: De doelgroep bereiken

Kenniskring 24: De doelgroep bereiken

Regelingen, materiële hulp of eens vragen hoe het gaat en wat mensen nodig hebben; er wordt een hoop georganiseerd om gezinnen met geldzorgen te ondersteunen. Maar waar veel partijen mee worstelen is hoe ze hun doelgroep zo goed mogelijk kunnen bereiken. In de Kenniskring Kinderarmoede van 28 maart namen Berdine Harke-Breider (gemeente Hoogeveen) en Maaike Vlieger (Accare) ons mee in hoe zij hierop inzetten. 

Gemeente Hoogeveen
In de gemeente Hoogeveen wonen relatief veel kinderen die het risico lopen op te groeien in armoede. Daarom ging de gemeente aan de slag om een aanpak te ontwikkelen waarbij ze voor alle kinderen in Hoogeveen aan gelijke kansen werken.  Berdine vertelt over de start van het traject: ‘Er zijn groepsgesprekken gevoerd met kinderen: op school, bij het jongerenwerk, bij kunst en cultuur. Die gesprekken gingen over gezondheid, geluk en armoede.’ Daarnaast is gesproken met allerlei andere partners binnen de gemeente, waaronder het onderwijs. Vanuit de scholen kwam een verhelderend inzicht: ‘Jarenlang hebben we een gemeente-brede aanpak gehanteerd. De scholen gaven aan: stop daarmee, want elke school en elke wijk is weer anders’. Dat vormde de basis voor de huidige aanpak die de gemeente uitrolt.

Aan de hand drie focuspunten (gelijke kansen, versterken netwerk thuis, school en omgeving en het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en zorg) wordt er per school een plan opgesteld. Op basis van cijfers en data wordt gekeken wat er speelt op school en worden er drie punten gekozen om aan te werken. Dit wordt opgepakt vanuit een breed lerend netwerk, waarbij ook ouders en kinderen worden betrokken. ‘En dit is de bovenkant van de ijsberg, maar er zit ook een onderstroom onder’, vertelt Berdine. ‘De keuzes die worden gemaakt gaan we ook op gemeenteniveau vertalen: wat betekenen de keuzes financieel en in de samenwerking bijvoorbeeld? Zo kunnen we als gemeente de initiatieven op elkaar laten aansluiten en stroomlijnen, met verschillende beleidsterreinen’. Ze merken nu al door vanuit de scholen te werken en elkaar steeds de vraag te stellen “wat kan jij morgen vanuit jouw rol anders doen?” dat ze beter kunnen signaleren en kinderen en gezinnen laagdrempelig weten te bereiken. De belangrijkste geleerde les? Waarborg de diversiteit tussen wijken binnen een gemeente en trek gezamenlijk op in de ontwikkeling van een kind. 

Accare
Accare biedt specialistische jeugdhulp in Noord- en Midden-Nederland. Maaike Vliegert herkent dat lange wachtlijsten en drukte vaak leidden tot “moeten we dan ook nog wat met armoede?!”. De sleutel bleek klein beginnen en zo is de poli aan de slag gegaan met het thema armoede om te kijken wat er wél mogelijk is. 
Het team kreeg kennis aangereikt over intergenerationele armoede en schuldenproblematiek en ging in gesprek met een ervaringswerker. ‘Ook bij ons stond de vraag centraal: wat kunnen we morgen anders doen? De ervaringswerker vertelde dat het belangrijkste is om echt te luisteren naar mensen en hun verhaal. Dat kost tijd, maar als je er simpel naar kijkt is dat in te plannen in agenda’s. Dat hebben we dus gedaan.

Daarnaast bracht dit bij ons ook het besef om altijd oog te hebben voor de financiële situatie en om er op zijn minst naar te vragen. Ook al gaan mensen hier misschien niet meteen op in, het plant wel een zaadje’. Maaike hoopt hiermee andere organisaties te inspireren: klein beginnen kan een grote impact maken en ervoor zorgen dat we mensen in beeld krijgen. ‘Dus vraag je eens af wat jij in jouw organisatie morgen anders kunt doen!’.
 

HomeKennisbankKenniskring 24: De doelgroep bereiken