Themabijeenkomst gemeenten

Themabijeenkomst gemeenten

Op dinsdag 3 december 2019 vond de themabijeenkomst voor gemeenten, partners van de Alliantie Kinderarmoede plaats, gevolgd door een tekenmoment met nieuwe partners. Het evenement kwam tot stand in het Stadskantoor Utrecht dat in handen is van de gemeente, een duurzame locatie direct naast en boven de nieuwe stationshal op het centraal station. Tal van gemeenten vanuit het hele land kwamen bij elkaar om successtories en ervaringen te delen rondom het thema: ‘Wat werkt bij de aanpak van kinderarmoede?’ Bij alle aanwezigen leeft hetzelfde idee: ‘de strijd tegen kinderarmoede winnen we alleen samen.’

Partners van de Alliantie Kinderarmoede

De aanwezige gemeenten deelden met de alliantie wat zij doen om bij te dragen aan de belofte: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vallen. De teller van de lijst met aangesloten gemeenten stond ten tijde van de bijeenkomst op 54, de gemeenten Rotterdam en Nissewaard hebben zich daar op 3 december aan toegevoegd. In totaal bestaat de Alliantie Kinderarmoede nu uit 219 partners, zowel publiek als privaat, met Halt, een organisatie die zich inzet om jeugdcriminaliteit te voorkomen en bestrijden, als nieuwkomer. De datum voor het symposium van de alliantie is vastgelegd op 26 maart 2020, exact een jaar nadat Staatssecretaris Sociale Zaken & Werkgelegenheid Tamara van Ark de Alliantie lanceerde, als initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

De gevolgen van kinderarmoede

Er is een causaal verband tussen armoede en sociale uitsluiting, want meedoen kost vaak geld. Vooral voor kinderen kan armoede ervoor zorgen dat zij niet mee kunnen doen op school en met sport, muziek en dans. Maar ook voor volwassenen belemmert armoede actieve deelname aan de samenleving. Niet meedoen heeft een negatief effect op gedrag, gezondheid en (school)prestaties en vergroot de kans op armoede in de toekomst. Divosa heeft de handreiking ‘aanpak Kinderarmoede’ gemaakt waarin het probleem wordt omschreven en geeft tips om kinderarmoede vorm te geven. De twee oplossingsrichtingen die aan de orde komen zijn: het aanbieden of verbeteren van het kindpakket en de samenwerking met lokale, regionale en landelijke organisaties.

Voorbeelden van activiteiten met een positief effect

De toelichting op de activiteiten van de gemeenten werd gedeeld door de gemeenten zelf, zo werden verschillende pilots gedeeld ter inspiratie. Zo ligt er een pilot voor de Geldcoach, waarin tips worden gegeven hoe met je geld om te gaan en waarin inzicht wordt geboden in het uitgavenpatroon. Er worden trainingen gegeven aan consultatiebureaus om verborgen armoede te signaleren en er is een budgetcoach die voorlichting geeft op scholen, cursussen aanbiedt en een coachende rol heeft. Het taboe rondom het thema armoede wordt doorbroken met behulp van Speaking Minds: de gemeente hoort uit eerste hand wat er leeft in de doelgroep en waar jongeren tegenaan lopen. De jongeren maken zelf kennis met de lokale- en landelijke politiek, leren zich uit te spreken en komen met nieuwe plannen en ideeën. Een win-win voor zowel de jongeren als de gemeente. Janne Kuijpers van de gemeente Utrecht sprak over geldzorgen en het bijtijds signaleren ervan zodat mensen in een vroeg stadium kunnen worden geholpen.

De inzet van ervaringsdeskundigen

Ervaringswerkers bij de gemeente Utrecht Jessica van Lokven en Dagmar Niewold denken mee over het beleid en kunnen daardoor voor implementatie de juiste dingen veranderen zodat maatregelen goed aansluiten bij de doelgroep. Jessica is bijvoorbeeld nauw betrokken bij de U-pas regeling. Ouders die in bezit zijn van een U-pas voor hun kind kunnen gebruik maken van het toegewezen budget om schoolactiviteiten te betalen, zoals een schoolreisje. Het inbrengen van ervaringen van ervaringsdeskundigen kan ook goed benut worden op bestuurlijk niveau.

Pitches

‘De Geweldige Wijk’ en ‘Als ik later groot ben’ Het is tijd voor twee pitches. De aanwezigen kunnen erna binnen een ronde thematafels kijken of de initiatieven behorend bij de pitches ook binnen hun gemeente een optie zijn. Er komt antwoord op vragen als : ‘Waarom werkt het?’, ‘welke acties kunnen we meenemen?’ en ‘welke obstakels zijn er overwonnen bij het opzetten?’

Met ‘De Geweldige Wijk’, een project tegen armoede en achterstand met Meppel als pilotgemeente ontstaan vanuit onder meer GeluksBV, wordt zelfredzaamheid van arme gezinnen versterkt en hun gezondheidsachterstand verminderd waarbij aanpak bij de bron centraal staat. In het programma gaan gezinnen met een kleine beurs aan de slag met de Geweldige Wijk app, die de sleutel vormt tot alles wat er in Meppel is om de gezinnen te ondersteunen. Via de app stellen ze een vraag die voor hen op dat moment belangrijk is. Mensen lossen zo hun dagelijkse problemen op waardoor stress vermindert en er ruimte vrijkomt om aan nieuwe vaardigheden en gedrag ter verbetering van hun gezondheid en geluk te werken.

Annemette Hellinga is coördinator van de brievenbus, die een belangrijke rol binnen project het project ‘Als ik later groot ben’ vormt. Het is een ‘brievenbus’ waar ouders, maar vooral kinderen hun dromen en wensen kenbaar kunnen maken en actief in Almere. Het project is ontstaan toen extra rijksmiddelen beschikbaar werden gesteld om kinderen gelijke kansen te geven. De gemeente Almere wilde op een innovatieve manier alle kinderen bereiken. Via een tender kwam ‘Als ik later groot ben’ als winnaar uit de bus. Het project wordt breed onder de aandacht gebracht zodat de kinderen de brievenbussen in alle bibliotheken in de stad, en de app weten te vinden. De medewerkers van het project doen er in samenwerking met instanties in de stad, alles aan om de dromen uit te laten komen.

Tekenmoment

Na een indrukwekkende opening van verhalenverteller Martin Pragt, de Kids Reporters die het publiek prikkelden met scherpe vragen en inspirerende burgerinitiatieven die spontaan gedeeld werden, benadrukte wethouder Linda Voortman de urgentie van het thema kinderarmoede en riep op tot samenwerking. “Bestrijding lukt alleen door samenwerking, je kunt het niet alleen als gemeente.” Binnen een jaar tijd groeide de Alliantie Kinderarmoede van zo’n 100 naar 219 partners, waarvan er een aantal nieuwe partners op 3 december werden verwelkomd. De alliantie zet zich iedere dag in om zich hard te maken voor armoedebestrijding bij kinderen, dat kan alleen samen.

HomeNieuwsThemabijeenkomst gemeenten